XVI Sesja Rady Gminy Suwałki

w dniu 2020-03-11, godz. 13:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Gminy Suwałki.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rad...)

4.Wręczenie nagród sportowcom, działaczom i trenerom za działalność sportową oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej na terenie Gminy Suwałki w roku 2019.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2030.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Suwałkach.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda, Potasznia, Bród Nowy, Osowa, Czarnakowizna i Taciewo w Gminie Suwałki.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Północnej Suwalszczyzny".

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców Gminy Suwałki na lata 2019-2021”.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

16.Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki za 2019 rok.

17.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za rok 2019.

18.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 rok.

19.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 rok.

20.Informacja za rok 2019 o zgłoszonych żądaniach związanych ze skutkami uchwalenia planu miejscowego albo jego zmiany.

21.Wnioski i oświadczenia.

22.Zamknięcie obrad.