XV Sesja Rady Gminy Suwałk

w dniu 2020-02-04, godz. 13:00

1.Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek Wójta Gminy Suwałki o zmianę por...)

3.Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Gminy Suwałki.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Ra...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2030.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2020 roku.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nawą: „Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków z budżetu Gminy Suwałki.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Sobolewo w Gminie Suwałki.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Suwałki na 2020 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2020 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Suwałki za 2019 rok.

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji Gminnego Prog...)

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do programu "Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiak na lata 2018-2020"

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

18.Wnioski i oświadczenia.

19.Zamknięcie obrad.