XIV Sesja Rady Gminy Suwałki

w dniu 2019-12-17, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad

2.Przedstawienie porządku obrad

-Wniosek Wójta Gminy Suwałki o zmianę porządku obrad poprzez: 1) wycofanie z porządku obrad z pkt 22 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przez Gminę Suwałki; 2) dodanie do porządku obrad w pkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/75/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Turówce Nowej; 3) dodanie do porządku obrad w pkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Suwałki”; 4) dodanie do porządku obrad w pkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Dziedzictwo obok nas”; 5) zmianę numeracji w porządku obrad dotychczasowych pkt 23 i 24 jako pkt 25 i 26.

Głosowanie (Wniosek Wójta Gminy Suwałki o zmianę por...)

3.Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy Suwałki

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji R...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2020

Głosowanie (Zmiany do projektu budżetu Gminy Suwałki...)Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020- 2030

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/132/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniając...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/133/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniając...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suwałki

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniając...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Dubowo Drugie i Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Suwałki, w roku szkolnym 2019/2020

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych, zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem i zatwierdzenia jego statutu

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Gminy Suwałki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz warunków i trybu ich przyznawania

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

22.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/75/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Turówce Nowej

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniając...)

23.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Suwałki”

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

24.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Dziedzictwo obok nas”

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

25.Wnioski i oświadczenia

26.Zamknięcie obrad