XIII Sesja Rady Gminy Suwałki

w dniu 2019-11-26, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad

2.Przedstawienie porządku obrad

3.Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Gminy Suwałki

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Ra...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Kuków-Folwark i Bród Nowy w Gminie Suwałki

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Suwałki z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

14.Wnioski i oświadczenia

15.Zamknięcie obrad