XII Sesja Rady Gminy Suwałki

w dniu 2019-10-29, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Gminy Suwałki.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rad...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

Głosowanie (Wniosek Wójta Gminy Suwałki o wprowadzen...)Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024.

Głosowanie (Wniosek Wójta Gminy Suwałki o wprowadzen...)Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie propozycji stawki podatku leśnego.

Głosowanie (Rozpatrzenie propozycji stawki podatku l...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/75/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Turówce Nowej.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniając...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/78/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniając...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do placówek wychowania przedszkolnego, wobec których Gmina Suwałki nie ma takiego obowiązku.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suwałki.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suwałki.

Głosowanie (Wniosek Wójta Gminy Suwałki o wprowadzen...)Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Głosowanie (Wniosek Wójta Gminy Suwałki o wprowadzen...)Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Suwałki po 65 roku życia.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Suwałki i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

21.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane ustawą o samorządzie gminnym.

22.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny 2018/2019.

23.Wnioski i oświadczenia.

24.Zamknięcie obrad.