XI Sesja Rady Gminy Suwałki

w dniu 2019-09-24, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Gminy Suwałki.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Wybór ławników do Sądu Okręgowego w Suwałkach i do Sądu Rejonowego w Suwałkach na kadencję 2020 – 2023:

-przedstawienie opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

-powołanie Komisji Skrutacyjnej

Głosowanie (powołanie Komisji Skrutacyjnej)

-przeprowadzenie tajnego głosowania

-podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pn.: „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie"

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania turystyki”

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Rozwój turystyki pogranicza poprzez utworzenie ścieżek edukacyjnych na obszarach chronionych Gminy Suwałki i Rejonu Solecznickiego”

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

14.Wnioski i oświadczenia

15.Zamknięcie obrad