X Sesja Rady Gminy Suwałki

w dniu 2019-08-27, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Gminy Suwałki.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rad...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/75/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Turówce Nowej.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniając...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/78/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniając...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suwałki.

Głosowanie (Wniosek Wójta Gminy Suwałki o wprowadzen...)Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Krzywe.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Rozpatrzenie projektu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu w sprawie wyrażeni...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Gawrych Ruda oraz Magdalenowo i Wigry w Gminie Suwałki.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

14.Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

Głosowanie (Przedstawienie informacji o wykonaniu bu...)

15.Zapoznanie się Zarządzeniem Nr 82/19 Wójta Gminy Suwałki z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2020 rok.

Głosowanie (Zapoznanie się Zarządzeniem Nr 82/19 Wój...)

16.Wnioski i oświadczenia.

17.Zamknięcie obrad.