VIII Sesja Rady Gminy Suwałki

w dniu 2019-06-25, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (- WNIOSEK WÓJTA GMINY SUWAŁKI O ZMIANĘ P...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Gminy Suwałki

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Ra...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/65/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Suwałki w ramach Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniając...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Nr XLVI/400/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Suwałki oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Program Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok przyjęty uchwałą Nr II/12/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniając...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/253/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania członków Konwentu Odznaki Honorowej Gminy Suwałki.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniając...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Suwałki partnerskiego projektu pn.: „Przyroda-Suwalszczyzna-Ja – program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego w Starym Folwarku.”

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Suwałki do partnerskiego projektu pn.: „Od najmłodszych lat zdobywamy świat”.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

17.Wnioski i oświadczenia

18.Zamknięcie obrad