V Sesja Rady Gminy Suwałki

w dniu 2019-03-26, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Wniosek Wójta Gminy o zmianę porządku ob...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

-wniosek Wójta Gminy Suwałki o zmianę porządku obrad poprzez rozszerzenie porządku o dwie dodatkowe uchwały tj. w pkt.20 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania „Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej NR 1142B do drogi wojewódzkiej Nr 655) wraz z budową łącznika do drogi Nr 101996B Biała Woda-Prudziszki, gm. Suwałki” w roku 2019-2020 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na terenie województwa podlaskiego,- w pkt 21 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwalę Nr III/19/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki i Okuniowiec w gminie Suwałki oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.

3.Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Gminy Suwałki

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rad...)

4.Wręczenie nagród sportowcom, działaczom i trenerom za działalność sportową na terenie Gminy Suwałki w roku 2018

5.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet sołtysom Gminy Suwałki

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2019 roku

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Przebród

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie organizacji transportu dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Suwałki do placówek wychowania przedszkolnego i szkół

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

15.Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki za 2018 rok

16.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Suwałki za 2018 rok

17.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za rok 2018

18.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2018 rok

19.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 rok

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania „Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej Nr 1142B do drogi wojewódzkiej Nr 655) wraz z budową łącznika do drogi Nr 10199613 Biała Woda - Prudziszki, gm. Suwałki" w roku 2019-2020 w ramach Fundusz Dróg Samorządowych na terenie województwa podlaskiego

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwalę Nr 111/19/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki i Okuniowiec w gminie Suwałki oraz udzielenia odpowiedzi na skargę

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

22.Wnioski i oświadczenia

23.Zamknięcie obrad