IV Sesja Rady Gminy Suwałki

w dniu 2019-02-27, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad

2. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji R...)

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad )

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda w Gminie Suwałki

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Okuniowiec w Gminie Suwałki

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przez Gminę Suwałki

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Suwałki zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Turówka Nowa i Zielone Kamedulskie”

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Suwałki na 2019 rok

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

21.Wnioski i oświadczenia

22.Zamknięcie obrad