III Sesja Rady Gminy Suwałki

w dniu 2018-12-21, godz. 13:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki 2018 rok

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018-2024

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2019.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)Głosowanie (Głosowanie nad autopoprawką do projektu...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)Głosowanie (Głosowanie na autopoprawką do projektu u...)

9.Rozpatrzenie uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec w Gminie Suwałki

Głosowanie (Rozpatrzenie uwagi wniesionej do projekt...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec w Gminie Suwałki.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Kuków i Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bród Nowy w Gminie Suwałki

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/328/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Lipniak.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniając...)

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Zielone Kamedulskie”

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Ścieżki edukacyjne na obszarze Natura 2000 na terenie Gminy Suwałki ”.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą:„ Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Suwałki w miejscowości Turówka Nowa”.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

21.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr II/7/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie diet radnych Rady Gminy Suwałki

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniając...)

22.Wnioski i oświadczenia

23.Zamknięcie obrad