II Sesja Rady Gminy Suwałki

w dniu 2018-11-27, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

3.Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Suwałki

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet radnych Rady Gminy Suwałki

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)Głosowanie (wniosek o zmianę projektu uchwały w spra...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018– 2024

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

16.Wnioski i oświadczenia

17.Zakończenie obrad